+30.210.373.1793

+30.211.770.9860

Γραφείο Αθήνας: Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα, 3ος όροφος

Γραφείο θεσσαλίας: Λορέντζου Μαβίλη 22, Λάρισα

info@triedrasi.gr

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Φεβρουαρίου του 2011 και έκτοτε τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4072/12, 4155/13, 4146/13 και 4242/14.

Το μήνα Οκτώβριο προβλέπεται η κατάθεση του νέου Επενδυτικού Νόμου και ως το τέλος του έτους προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης του νέου θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, και απο έγκυρη πληροφόρηση, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί σημαντικά τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και ως προς τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεων, δαπανών και μορφής ενίσχυσης.


Στη τελική του μορφή, μετά την ψήφιση του Νόμου 4146 τον Απρίλιο του 2013, ο Επενδυτικός Νόμος προβλέπει:

 • κίνητρα για επιχορήγηση
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • φορολογική απαλλαγή,
 • ή αν ο επενδυτής το επιλέξει, μέρος όλων των προηγούμενων.


Κατ’ εξαίρεση, στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο που υποβάλλονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα.


Η Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες στις οποίες διαφοροποιείται το ποσοστό ενίσχυσης. Σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020, προβλέπεται η ενίσχυση του συνόλου της Ελληνικής Επικράτειας με ποσοστά που θα φτάνουν έως το 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την περιοχή εγκατάστασης και το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού.


Τα ποσοστά ενίσχυσης, κατά ζώνη κινήτρων και μεγέθους επιχειρήσεων, ανέρχονται:

 • Στην Α΄ ζώνη, σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
 • Στη Β΄ ζώνη, σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
 • Στη Γ΄ ζώνη, σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.


Ενδεικτικά επιδοτούνται:

 • Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εκτός Φ/β και ηλιοθερμικών)
 • Ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 3 αστέρων, Μονάδες Τουρισμού Υγείας, Θεματικά Πάρκα, Κέντρα αποκατάστασης κ.α.
 • Μεταποιητικές μονάδες (βιομηχανίες και βιοτεχνίες αγροτικών προϊόντων, τροφίμων, μετάλλων, ενδυμάτων, κ.α.)
 • Γεωργικές, Κτηνοτροφικές, Πτηνοτροφικές Μονάδες, Θερμοκήπια, Υδροπονία κ.α
 • Μονάδες Ανακύκλωσης
 • Logistics

 

Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται σε δύο ομάδες:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

 • Γενικής Επιχειρηματικότητας:

περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία.

 • Τεχνολογικής Ανάπτυξης:

στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.

 • Περιφερειακής Συνοχής:

περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

 

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

 • Επιχειρηματικότητας των Νέων:
στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρίας.
 • Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια:

αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

 • Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια:

επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.

 • Συνέργειας και Δικτύωσης:

επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.


Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων


Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι το Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους.


Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων για τον Α’ κύκλο του έτους 2014 ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2014, μετά από Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2014.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β΄ Κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα