+30.211.415.4188

Γραφείο Αθήνας: Ποσειδώνος 1, Άλιμος

[email protected]

Εικονική Αυτοπαραγωγή Για Αγρότες | Virtual Net metering

Τη δυνατότητα της απομακρυσμένης αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Virtual Net Metering) δίνει το

νομοσχέδιο για το νέο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα πολλών αυτοπαραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Ειδικότερα, στο άρθρο 13 του νομοσχεδίου, που αφορά σε τροποποιήσεις επί διατάξεων του ν.3468/2006, αναφέρεται ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής σε διαφορετικό χώρο από την εγκατάσταση (ή και τις εγκαταστάσεις) κατανάλωσης. 

Επομένως, για παράδειγμα, το ρεύμα από το φωτοβολταϊκό σε μία αγροτική έκταση να συμψηφίζεται με την κατανάλωση του ίδιου γεωργού στο θερμοκήπιό του.

 

 

 

Το αγροτικό net metering μπορεί να ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης και ειδικότερα στο Μέτρο 4.3 για τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να επιδοτηθεί μέχρι και 75%, για ισχύ έως και 20kW.

 

Το Net Metering και το Εικονικό (Virtual) Net Metering, αποτελεί μια πραγματικά συμφέρουσα και αποδοτική Επένδυση για τις αγροτικές & κτηνοτροφικές επιχειρήσεις καθώς συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους της παραγωγής και κατά συνέπεια στην αύξηση των εσόδων σας!

Όπως ορίζεται, το virtual net metering αφορά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμετάλλεύσεων.


Έτσι λοιπόν, Δήμοι και δημοτικές επιχειρήσεις, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, θα μπορούν πλέον να εγκαταστάσουν Φ/Β ή μικρές ανεμογεννήτριες σε χώρους που είναι κατάλληλοι, ακόμα και αν είναι απομακρυμένοι από τους χώρους κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι αγρότες, καθώς δεν κρίνεται δόκιμο να δεσμεύσουν μέρος της καλλιεργήσιμης γης που εκμεταλλεύονται, ενώ επιπλέον μπορούν να συμψηφίσουν περισσότερες από μία κατανάλωση που ίσως βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Επίσης, επισημαίνεται πως η δυνατότητα εφαρμογής του virtual net metering δίνεται όχι μόνο σε Φ/Β και μικρές ανεμογεννήτριες, αλλά και σε σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σε ΣΗΘΥΑ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με το νομοσχέδιο σε εκείνους που εξαιρούνταν μέχρι σήμερα από το ειδικό τέλος 3% για τις ΑΠΕ (δηλαδή στα φωτοβολταϊκά και στα συστήματα στέγης) προστίθενται εφεξής και οι εγκαταστάσεις net metering.

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα