+30.211.415.4188

Γραφείο Αθήνας: Ποσειδώνος 1, Άλιμος

[email protected]

Τακτoποίηση Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε την ρύθμιση του αυθαίρετου κτίσματος σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013. Το Τεχνικό μας Τμήμα, με τις υπηρεσίες που σας παρέχει, κάνει για εσάς εύκολη την περίπλοκη διαδικασία που θεσπίστηκε με τον ως άνω Νόμο, εξασφαλίζοντας για εσάς το επιθυμητό αποτέλεσμα: τη ρύθμιση του αυθαίρετου κτίσματός σας και πλέον την δυνατότητα μεταβίβασης αυτού.

Η διαδικασία ρύθμισης των αυθαιρέτων, με τα πλεονεκτήματα αυτής, όπως τα χαμηλά πρόστιμα, είναι μία διαδικασία με σύντομη χρονική διάρκεια, μετά το πέρας της οποίας οι προϋποθέσεις για την ενδεχόμενη ρύθμιση ενός αυθαιρέτου θα γίνουν πολύ πιο αυστηρές και δαπανηρές, για το λόγο αυτό απευθυνθείτε όσο πιο άμεσα γίνεται στο Τεχνικό μας Τμημα, για να υπολογίσουμε το πρόστιμό σας και να ξεκινήσουμε άμεσα την διαδικασία ρύθμισης.

Βεβαίωση Νομιμότητας

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη βεβαίωσης νομιμότητας ακινήτου έτσι όπως αυτή προβλέπεται στον Ν.4014/2011 έτσι όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4178/2013, απαραίτητη σε κάθε δικαιοπραξία - συμβόλαιο. Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) έτσι όπως προβλέπεται στις ως άνω πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η ως άνω βεβαίωση νομιμότητας, πριν την σύνταξη του συμβολαίου σας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και λαμβάνει μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητό σας.

Το τεχνικό μας γραφείο σας προσφέρει ολοκληρωμένα την λύση σε κάθε συμβόλαιο σας, παρέχοντας σας :

  • Τοπογραφικό διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων
  • Βεβαίωση νομιμότητας
  • Τον αριθμό καταχώρισης της ως άνω βεβαίωσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ό,τι ακριβώς σας χρειάζεται για να ολοκληρώσετε το συμβόλαιο σας.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) ακινήτου έτσι όπως προβλέπεται στον Ν. 3661/2008 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3889/2010.

Για την σύνταξη κάθε συμβολαίου είναι απαραίτητος ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ, το δεκαεξαψήφιο κωδικό ασφαλείας καθώς και το έντυπο- απόσπασμα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ.

Το ΠΕΑ είναι απαραίτητο σε κάθε συμβόλαιο αγοραπωλησίας κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων (ήτοι και οριζόντιας ιδιοκτησίας) και συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης ολόκληρου κτιρίου. Στην έννοια των αγοραπωλησιών όσον αφορά την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ δεν περιλαμβάνονται διανομές, ανταλλαγές κ.λ.π.

Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του και δεν συντρέχει υποχρέωση για επανέκδοσή του για συμβάσεις αγοραπωλησιών που θα συναφθούν στο 10ετές διάστημα (εκτός εάν ανακαινισθεί ριζικά). Σε περίπτωση συνεχόμενης πώλησης εντός της διάρκειας ισχύος του, στα αντίστοιχα συμβολαιογραφικά έγγραφα γίνεται υπόμνηση του αριθμού πρωτοκόλλου και του κωδικού ασφαλείας του ΠΕΑ που έχει ήδη προσαρτηθεί στην πρώτη σύμβαση αγοραπωλησίας.

Το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα. Μπορεί δε να εκδοθεί σε αντίγραφα προκειμένου να παραδοθεί σε περισσότερους από έναν αγοραστές.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική κατά τη νέα μίσθωση και τμημάτων κτιρίων, που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα